Algemene verkoopsvoorwaarden:

 

Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst der goederen, bij aangetekend schrijven aan de firma Briestech te worden overgemaakt op straffe van verval. De verzending der goederen geschiedt op risico van de koper.

Bij tegenstrijdigheid van verkoopsvoorwaarden, en indien hier omtrent niets afwijkend is overeengekomen, gelden enkel en alleen de voorwaarden van de firma Briestech.

Leveringsdata worden steeds bij benadering gegeven. Het louter verstrijken ervan vernietigt de overeenkomst niet. In voorkomend geval is verbreking enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij de laatste redelijke leveringstermijn wordt gegeven.

Onze facturen zijn betaalbaar te Sint Laureins.

Bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldag begint onmiddellijk een intrest te lopen van “Intrest gelijk aan de wettelijke intrest vermeerderd met 4%” zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bij het niet-vermelding van de vervaldag is de factuur contant betaalbaar. Een korting voor contante betaling staat Briestech niet toe.

Alle innings- en protestkosten van aanvaarde wissels of niet aanvaarde wissels , postontvangkaarten en andere zijn ten laste van de koper. Het ontvangen van wissels verandert de plaats van betaling niet.

Bij gerechtelijke inning of betwisting is alleen de handelsrechtbank te Gent of het vredegerecht te Eeklo bevoegd, zelfs indien wissels op de koper werden getrokken.

Bij niet-betaling is de koper buiten de inningskosten en intresten bovendien een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de hoofdsom der factuur met een minimum van 125 Euro en dit zonder ingebrekestelling.

Bij elke schriftelijke aanmaning wordt de verschuldigde som verhoogd met een forfaitair bedrag van 6.5 Euro Deze clausule is toepasselijk zelfs als er wissels werden getrokken. Uitvoering van bestelling of gedeelten ervan mogen geweigerd worden zo de vorige levering niet betaald werden. Indien na een ingebrekestelling waarbij de koper een termijn van 8 dagen word gegeven om de achterstallige facturen te betalen, de koper daaraan geen gevolg geeft, dan heeft de verkoper het recht eenzijdig het nog uit te voeren of de uitvoering zijnde contract te verbreken met het recht een schadevergoeding op te vorderen gelijk aan 20% van de waarde van der nog uit te voeren leveringen. Bij niet uitvoering van de overeenkomst door vroegtijdige annulatie van de overeenkomst door de koper, blijft er een schadevergoeding van 20% van de hoofdsom verschuldigd.

De koper zal steeds verantwoordelijk geacht worden voor brand bij hem ontstaan en waaronder de goederen, materialen, koopwaren afgewerkt of niet, e.a. die eigendom van de koper zijn, vernield of beschadigd worden. De verkoper zal vanwege de koper onmiddellijk de vergoeding voor brandschade kunnen eisen zonder afhankelijk te zijn van de uitbetaling door om het even welke verzekeringsmaatschappij.

Briestech Is niet verantwoordelijk voor de leidingstelsels niet door hen geplaatst. De verontreiniging en al dan niet aanwezig zijn van vocht, zuren of lekken in reeds aangelegde leidingen vallen niet onder de garantie alsook niet onder de garantie van toeleveringsfirma’s.

De geleverde goederen betreffende deze factuur, blijven onze volledige eigendom, tot na de algehele betaling van het vermelde bedrag.

De koper is verantwoordelijk voor vorst- en brandschade aan de geplaatste installatie. Bij het plaatsen van een omkasting over de toestellen vervalt het voorgeschreven rendement van de toestellen, omwille van een mindere efficiëntie van de warmtewisselaar.

Briestech kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geluidsoverdracht en (of) trillingen van de geplaatste installaties.

Briestech blijft eigenaar van de goederen tot het moment van volledige betaling. De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe de geleverde goederen ten allen tijde hun roerend karakter te laten behouden en deze nooit te incorporeren.

Goederen die niet door Briestech zijn aangekocht, hebben geen garantie bij het plaatsen of nadien.

Bij ondertekening van de offerte zal een voorschot van 25% van het totaal bedrag overgemaakt worden alvorens de bestelling effectief is. Bij aanvang der werken zal nogmaals 50% van het bedrag van het bedrag
voldaan moeten worden, en bij oplevering het resterende deel zijnde 25%.

Briestech is een gecertificeerd bedrijf, en werkt volgend de norm NEN-EN 378 opgelegd volgens Leefmilieu Brussel, Indien de klant niet ingaat op deze werkwijze, zal de klant aansprakelijk gesteld worden voor de overtreding.

Koelmiddelen - uitbating koelinstallatie: De klant is en blijft onvoorwaardelijk aansprakelijk om zich voldoende en correct te informeren voor het professioneel uitbaten van zijn installaties

Voor het niet correct opvolgen van koelmiddelboekhouding - inbreuken en de opvolging van de koeltechnische installaties kan onder geen beding Briestech aansprakelijk worden gesteld.

Onze adviezen betreffende corrigerende maatregelen zijn steeds vrijblijvende en steeds ten laste van de uitbater.

Voor de hedendaagse wetgeving in verband met koelmiddelhoudende installaties kan U steeds terecht bij de bevoegde instanties leefmilieu - voor vrijblijvende informatie en louter informatieve toepassingen kan U terecht bij Briestech